Nákupný košík
0 položiek
 

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ladislav Sabo - LACOS, so sídlom Družstevná 7, 903 01 Senec, IČO: 37 187 112, registrácia na živnostenskom odbore Obvodného úradu v Senci - O.r:.č.žo-2004/01834/2/ reg.č. 108-8961, IČ DPH: SK1044182128 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetových stránkach lacos.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: lacos@lacos.sk
Telefón: 00421 904 037 860
Poštová adresa: Družstevná 7, 903 01 Senec
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Slovenská sporiteľňa 0181296874/0900

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetových stránkach lacos.sk, ktoré prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetných internetových stránkach kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne.
Objednávanie
Kupujúci dostane tovar a služby za cenu platnú v okamihu objednania. V prípade, že se jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nieje na sklade, predávajúcí kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúcí oprávnený meniť vzhľadomm k aktuálnej situácií na trhu. Pokial kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nieje realizovaná.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- prostredníctvom elektronického obchodu na www.lacos.sk/webshop
- elektronickou poštou na e-mailovej adrese lacos@lacos.sk
- osobne

Predávajúci odporúča kupujúcemu objednávať cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť následujúce údaje:
- meno a adresa kupujúceho (v prípade firmy obchodné meno a sídlo)
- v prípade firmy IČO a DIČ (IČ-DPH ak je registrovaná ako platiteľ DPH)
- kód, názov, rozmery a ďalšiu špecifikáciu tovaru podľa cenníka a vzorkovníka
- spôsob odberu drevotriesky a ďalšieho tovaru (osobný odber, doprava predávajúcim)
- fakturačnú/dodaciu adresu
- telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu
- všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité
Zmeny a zrušenie objednávky
Zmeny v objednávke, prípadne jej zrušenie je možné z výrobných dôvodov prijať najneskôr následujúci pracovný deň (do 10. hodiny) po potvrdení objednávky - t.j. po úhrade zálohovej platby. Zmeny objednávky uskutočnené písomne (e-mail lacos@lacos.sk) najneskôr na druhý pracovný deň (do 10. hodiny) po potvrdení objednávky sú spoplatnené poplatkom 15 €.
Dodacie lehoty
Štandardná dodacia lehota produktu je 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúcim a pripísaním zálohovej platby na účet predávajúceho.

Vo výnimočných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na krátkodobé predĺženie dodacej lehoty - každá takáto zmena bude kupujúcemu vopred a včas oznámená.
Platobné podmienky
Kupujúci po potvrdení objednávky najneskôr do 5 pracovných dní uhradí zálohovú platbu vo výške 70% z celkovej ceny objednávky bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho Slovenská sporiteľňa 0181296874/0900. Pre rýchlu identifikáciu platby kupujúci uvedie variabilný symbol, obdržaný e-mailom od predávajúceho.

Pri prevzatí objednaného tovaru kupujúci uhradí predávajúcemu doplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky hotovostnou platbou v predajných a predvádzacích priestoroch predávajúceho, alebo v mieste odovzdania tovaru. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
Dodacie podmienky
Osobný odber: tovar môže prevziať iba osoba k tomu poverená (oprávnená) majitelom firmy alebo štatutárnym orgánom spoločnosti resp. fyzická osoba - kupujúci uvedený v objednávke. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Presný čas osobného odberu je nutné v predstihu dohodnúť na telefónnom čísle 00421 904 037 860.

Neprevzatý tovar bude po 60 dňoch od výzvy na prevzatie bez možnosti vrátenia zálohovej platby zlikvidovaný.

Prepravná služba: tovar je možné v rámci Bratislavského kraja doviezť prostredníctvom vlastného vozového parku predávajúceho. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní prekontrolovať stav zásielky podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúcí je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nieje v zhode s kúpnou zmluvou tým, že je napríklad neúplná alebo poškodená.
Reklamačný poriadok
Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra.

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté na tovare v záručnej dobe ak boli spôsobené porušením povinností predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúcí v dobe uzavrenia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavrená, musel vedieť.

Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak nebola riadne uplatnená v záručnej dobe. Právo kupujúceho z chýb tovaru taktiež zanikne, ak nepodal kupujúci predávajúcemu správu o chybách tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo kupujúci chybu zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal zistiť pri prehliadke tovaru podľa tohoto reklamačného poriadku.

Reklamáciu, včítane odstránenia chyby, je predávajúci povinný vybaviť do 30 dní odo dňa, kedy mu bola reklamácia alebo správa o chybách doručená, pokial sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na lehote dlhšej. Ak ide o chybu, ktorej odstránenie si vyžiada lehotu dlhšiu ako 30 dní alebo o chybu, ktorej uznanie predávajúcim si vyžiadá vypracovanie znaleckého posudku, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu vybavenia reklamácie, maximálne však o 30 dní. O predĺžení lehoty je predávajúci povinný informovať kupujúceho pred uplynutím riadnej 30-dennej reklamačnej lehoty.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstranená. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá nebráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Použitie nábytkových dielcov (drevotrieskovej dosky narezanej a ohranovanej na mieru)
Nábytkové dielce z laminovanej drevotrieskovej dosky narezané a ohranované na mieru sa používajú v nábytkárskom priemysle ako nábytkové dielce na výrobu kuchynských liniek, vstavaných skríň a kúpelňového, detského či obývacieho nábytku. Ak vyrábate nábytok svojpomocne v domácich podmienkach (napr. kuchyne svojpomocne, vstavané skrine svojpomocne...), sú nábytkové dielce rezané a hranované na mieru ideálnym riešením a uľahčením vašej práce.
Údržba nábytkových dielcov (drevotrieskovej dosky narezanej a ohranovanej na mieru)
Povrch dvierok alebo nábytkových dielcov sa odporúča ošetrovať iba vodou s prídavkom saponátu bez obsahu piesku, brážku a iného brusiva a utierať jemnou handričkou či hubkou bez drsného povrchu. Povrchovú úpravu je možné poškodiť rozpúšťadlami, mechanickým namáhaním ako je škrabanie a trenie zvýšeným tlakom predmetmi s ostrým alebo abrazívnym (brúsnym) povrchom.
Skladovanie nábytkových dielcov (drevotrieskovej dosky narezanej a ohranovanej na mieru)
Nábytkové dielce musia byť u predávajúceho aj kupujúceho skladované v suchých a krytých priestoroch chránených proti prachu. Ukladajú sa "na ležato" na rovné podložky tak, aby nedošlo k ich prehnutiu, medzi jednotlivými dvierkami alebo dielcami musia byť vložky z papieru alebo iného mäkkého materiálu a nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom (dážď, mráz...).